شاخص های فیزیولوژیکی در استعدادیابی فوتبال

در ورزش همانند دیگر حیطه های دانش بشری مانند علوم، موسیقی و هنر رسیدن به نخبگی هـدف اصـلی است. مطالعه ی علمی ورزش همراه با شناسایی و پرورش قهرمانان آینـده وظیفـه ی علـوم ورزشـی اسـت .۱۰۴۱۹۵۹۰_۶۶۹۸۸۲۲۲۳۱۲۰۲۸۸_۶۸۸۸۳۹۲۹۳۴۸۰۴۳۲۶۲۹۹_n

گرایش به شناسایی و پرورش افراد با استعداد در ورزش به ویژه فوتبال لازمـه ی رقابـت در سـطوح بـالای ورزشی است. شناسایی افراد مستعد این امکان را فراهم می سازد تا هزینـه و زمـان لازم بـرای رسـیدن بـه نخبگی کاهش یابد. هم چنین، شناسایی بازیکنان مستعد به ابزار کسب درآمد و سرمایه گذاری مـوثر بـرای باشگاه های ورزشی تبدیل شده است. در تلاش برای شناسایی نوجوانان و جوانان مستعد، متخصصین علـوم ورزشی در کنار مربیان و مدیران نقش موثری در تعیین عوامـل کلیـدی فرآینـد شناسـایی و پـرورش افـراد مسـتعد دارنـد. در فرآینـد اسـتعدادیابی، شـاخص هـای جسـمانی و فیزیولـوژیکی در کنـار شـاخص هـای
روانشناختی، جامعه شناختی و مهارتی از عوامل پیشگوی بسیار تعیین کننـده در کشـف و شناسـایی افـراد مستعد هستند.

دکتر حمید آقاعلی نژاد

 

این نوشته در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه, دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان, دوره های مربیگری و کارگاه های دانش افزایی, فوتبال, کلینیک ورزش درمانی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.